2018  !!!
i171.ru

, ,

★★★★ 7
★★★★★ 5
★★★★ - 1

345
★★★★★ 84
★★★★★ - 41
★★★★ - 32
★★★★★ 23
★★★★★ 1 22
★★★★ - 19
★★★★★ 19
★★★★ 18
★★★★★ - 18
★★★★★ 15
★★★★ 15
★★★★★ 15
★★★★★ 14
★★★★★ ( ) 14
★★★★★ 13
★★★★★ 1 13
★★★★★ 13
★★★★★ 12
★★★★★ 1- 12
★★★★★ 12

★★★★★ 262
★★★★★ - 219
★★★★★ 199
★★★★★ 1 154
★★★★★ 1 152
★★★★ - 144
★★★★★ - 144
★★★★ 132
★★★★ 126
★★★★★ 124
★★★★ 113
★★★★ 99
★★★★★ - 96
★★★★★ 93
★★★★ 71 86
★★★★★ 86
★★★★ 85
★★★★ 11 81
★★★★ . 78
★★★★ 40 75

- 2 , , ! 8 8 ... 0
- . . . ... 0
"" . . , ... 0
28 2017 , 2 . ... 0
: : : 5/2 2/2 --- ... 0
15 , 7 . ... 0
. , , 2016 2017 , 3 , . ... 0
: 30 . , , ,. ... 0
. () , 4, , , ... 0
. , . ٸ . ٸ ... 0
. . , ... 0
, . . ... 0
. ... . , . . ... 0
! - . . . . ... 0
. , . - . - . - ... 0
... 0
... 0
****. , . . ... 0
, , , , . ... 0
, ... , ... 0

- 2 , , ! 8 8 ... 0
- . . . ... 0
"" . . , ... 0
28 2017 , 2 . ... 0
: : : 5/2 2/2 --- ... 0
15 , 7 . ... 0
. , , 2016 2017 , 3 , . ... 0
: 30 . , , ,. ... 0
. () , 4, , , ... 0
. , . ٸ . ٸ ... 0
. . , ... 0
, . . ... 0
. ... . , . . ... 0
! - . . . . ... 0
. , . - . - . - ... 0
... 0
... 0
****. , . . ... 0
, , , , . ... 0
, ... , ... 0